Gratis verzending!

100% betalingszekerheid

dermatologisch getest

verkrijgbaar in 3 maten

Paypal Sofort iDeal Visa MasterCard American Express

Algemene Bedrijfsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH

WONDERSTRIPES is als ontwerp en woord-/beeldmerk ter registratie aangemeld en geniet de daarbij behorende octrooirechten!

De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, leveringen en prestaties tussen WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH (hiernavolgend ook: 'wij', 'ons') en haar klanten (hiernavolgend ook: 'u').

1. Sluiten van contracten
Uw bestelling houdt een aanbod aan WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH voor het sluiten van een koopcontract in. Wanneer u een bestelling opgeeft, sturen wij u een e-mail die de ontvangst van uw bestelling bij ons bevestigt en de details ervan opsomt (bevestiging van bestelling). Deze bevestiging houdt geen aanname van uw aanbod in, maar informeert u uitsluitend over het feit dat uw bestelling bij ons is binnengekomen. Een koopcontract komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product aan u verzenden en de verzending met een tweede e-mail aan u bevestigen (bevestiging van verzending).

2. Mededeling omtrent herroeping
Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen moet u ons,

Firma 
WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH
Directeur Florian Pongs
Karolinenstr.45
20357 Hamburg
Tel: +49 40 429 023 96
Fax: +49 40 35 67 44 51
E-mail: info@wonderstripes.nl

Middels een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet voorgeschreven is.

Voor het in aanmerking nemen van uw herroepingsrecht volstaat het dat u de mededeling omtrent het uitoefenen van uw herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Wanneer u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval wordt aan u vanwege deze terugbetaling een vergoeding berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen teruggestuurd hebt, afhankelijk van wat het vroegere tijdstip is. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van dit koopcontract hebt ingelicht, aan ons terug te zenden. Aan deze termijn is voldaan wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn verzendt. De directe kosten van terugzending van de goederen worden door u gedragen.
U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te vergoeden wanneer dit het gevolg is van omgang met de goederen die niet noodzakelijk is voor controle van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.

Einde van de mededeling omtrent herroeping 
Download herroepingsformulier(pdf)

3. Uitsluiting resp. vervallen van het recht op herroeping
Volgens § 312g, lid 2 van het Duitse burgerlijk wetboek bestaat onder andere geen recht op herroeping bij contracten voor levering van goederen die niet voorgefabriceerd zijn en voor de fabricage waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is, of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke wensen van de consument, en het vervalt voortijdig bij contracten voor levering van verzegelde goederen die om redenen van bescherming van de gezondheid of van hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave wanneer de verzegeling na levering verwijderd is.

4. Prijzen
Alle op de website van WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH vermelde prijzen zijn vrijblijvend en inclusief het geldende BTW-bedrag. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling afhandelen. In het onwaarschijnlijke geval dat een product met een onjuiste prijs wordt aangeboden en de correcte prijs hoger is dan de prijs op de website, nemen wij vóór verzending van de goederen contact met u op om te vragen of u het product voor de correcte prijs wilt kopen of de bestelling wilt annuleren.

5. Wettelijk recht op garantie
De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar. Deze termijn begint met de overdracht van de goederen. Voor alle tijdens de wettelijke garantietermijn optredende gebreken aan het gekochte goed gelden naar uw keuze de wettelijke aanspraken op vervulling achteraf van onze plichten, op verhelping van gebreken / levering van een nieuw product, alsmede – wanneer aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – de verdergaande aanspraak op vermindering of terugtreding, en daarnaast op schadevergoeding, inclusief vergoeding
van de schade in plaats van vervulling, en vergoeding van vergeefse inspanningen.

6. Levertijden
Voorradige goederen worden door ons binnen Europa in de regel binnen 3 tot 7 werkdagen op het door u aangegeven leveradres geleverd. Mocht een artikel bij uitzondering ooit niet of niet zo snel leverbaar zijn, dan delen wij u zo snel mogelijk de levertermijn mede. Mocht een bepaald artikel niet leverbaar zijn, dan verplichten wij ons om u vóór aanname van de bestelling te informeren dat het artikel niet leverbaar is. Wij wijzen u erop dat alle vermelde gegevens over beschikbaarheid, verzending of bezorging van een product louter verwachte gegevens en globale richtwaarden zijn. Ze houden geen bindende resp. gegarandeerde verzend- of levertermijnen in, behalve wanneer deze bij de verzendopties van het desbetreffende product uitdrukkelijk als bindende termijn is aangemerkt.

7. Verzendkosten
De levering vindt uitsluitend plaats per post met Deutsche Post of DHL. Voor levering en verpakking berekenen wij de volgende kosten: Verzendkosten.

8. Betaling
Betaling van de koopprijs is mogelijk met creditcard, PayPal of voorafgaande overmaking per bank. Wij behouden ons echter het recht voor om bij elke bestelling bepaalde typen betaling niet aan te bieden of te verwijzen naar andere betalingstypen. Wanneer uw woonplaats buiten Duitsland ligt, is betaling per creditcard, PayPal (informatie over de landen waar betaling met PayPal mogelijk is, is te vinden op www.paypal.com) of voorafgaande overmaking per bank mogelijk.

9. Eigendomsvoorbehoud
Het goed blijft eigendom van WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH totdat de volledige aankoopprijs is voldaan.

10. Aansprakelijkheid:
WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid van WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH of een wettelijke vertegenwoordiger of uitvoerder van WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH. Daarnaast is WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH aansprakelijk voor het door onzorgvuldig handelen niet nakomen van wezenlijke plichten waarvan het verzaken de vervulling van het contractdoel in gevaar brengt, of voor het verzaken van plichten waarvan de vervulling de correcte afhandeling van het contract überhaupt mogelijk maakt of waarvan u de naleving naar de regel mag verwachten. In dit geval is WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH is niet aansprakelijk voor het door onzorgvuldig handelen niet nakomen van andere dan de in de voorafgaande zinnen genoemde plichten.

De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet bij schade aan leven, lijf en gezondheid, voor gebreken na aanvaarding van garantie voor de kwaliteit van het product en bij opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de wet op de product-aansprakelijkheid blijft onaangetast. Voor zover de aansprakelijkheid van WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en uitvoerders.

11. Privacy
Door te bestellen gaat u ermee akkoord dat WONDERSTRIPES slaat uw persoonlijke gegevens in de volgorde, verwerkt en gebruikt in de context van de klantrelatie. Zelfs als je niet hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zullen we af en toe gebruik maken van uw e-mailadres aan u de huidige promoties en aanbiedingen te sturen. U kunt ervoor kiezen om mail@wonderstripes.com deze voorwaarden op ieder moment door het sturen van een geschikte E-Mail.
Onze privacyverklaring kan via de volgende link worden opgeroepen:
Privacyverklaring

 • 12. Auteursrechten en octrooien
  De inhoud van de door WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH aangeboden website is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en/of overige industriële octrooien. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik van de inhoud is voorafgaande schriftelijke toestemming van WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH vereist. Voor zover het materiaal op deze site niet door de gebruiker is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt materiaal van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken. Bij het bekend worden van schendingen van rechten zullen wij dergelijk materiaal onverwijld verwijderen.
 • 13. Overige
  Voor aangegane transacties geldt het Duitse recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag. Voor zover wettelijk niet dwingend anders is voorgeschreven, is Hamburg de enig bevoegde rechtbank.

  U stemt erin toe dat de communicatie met betrekking tot het contract in elektronische vorm kan plaatsvinden. De voor de afwikkeling van de transactie vereiste gegevens worden opgeslagen. Alle persoonsgegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Uw belangen worden daarbij door ons naar behoren beschermd. Voor het overige geldt onze privacyverklaring.

  WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in de online shop en de verkoopvoorwaarden aan te brengen. Op uw bestelling zijn telkens de verkoopvoorwaarden van toepassing die op het tijdstip van bestelling van kracht zijn, tenzij een wijziging aan deze voorwaarden wettelijk of op ambtelijk gezag noodzakelijk is (in dit geval zijn ze ook van toepassing op bestellingen die u daarvoor geplaatst hebt). Indien een regeling in deze verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden niet uitvoerbaar is, geldt deze regeling als afscheidbaar en beïnvloedt deze de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige regelingen niet.

  Hamburg, Juli 2014